กฎการคืนเงิน * Slenza

R E TU R N   P O L I C Y

( ก ฎ ก า ร คื น เ งิ น )

การคืนเงินทำได้ภายใน 15 วันหลังจากสั่งสินค้าเท่านั้น

กรุณาอ่านขั้นตอนการคืนเงินอย่างละเอียด
ก่อนติดต่อแอดมินเพื่อดำเนินการขอคืนเงินและสินค้า

ขั้ น ต อ น ก า ร คื น เ งิ น

การคืนเงินทำได้ภายใน 15 วันหลังจากสั่งสินค้าเท่านั้น

1. แจ้ง Line Admin

หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้า ให้แจ้งแอดมินใน LINE : @slenza เพื่อแจ้งปัญหา,เหตุผล และดำเนินการขอเงินคืน (กรุณาเก็บกล่อง Slenza และแผงผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการส่งคืน โดยอัตราการคืนเงินจะหักแคปซูลละ **49** บาท)

ยกตัวอย่างเช่น ส่งคืนผลิตภัณฑ์โดยมี 8 แคปซูลในแผง จะได้รับเงินคืน 392 บาท (490-98)

กรณีสั่งราคาโปรโมชั่น อัตราการคืนเงินต่อแคปซูลจะอ้างอิงจากราคาโปรโมชั่น (เช่น สั่ง โปร 3 กล่อง 1,350 บาท จะได้คืน แคปซูลละ **45** บาท)

2. ส่งสินค้าคืนทางร้านค้า

หลังจากทำการตกลงเรื่องการคืนเงินกับแอดมินเรียบร้อย ส่งสินค้ากลับมาตามที่อยู่ที่แอดมินแจ้ง
(นำแผงผลิตภัณฑ์ใส่กล่อง Slenza และใส่กล่องพัสดุส่งทางไปรษณีย์)

3. แจ้งเลข Tracking สินค้า

หลังจากส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อย แจ้งเลข Tracking ให้กับแอดมิน (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า เช่น ค่าเดินทางและค่าส่งไปรษณีย์)

4. เช็คสถานะสินค้าและรับเงินคืน

เช็คสถานะสินค้า หากสินค้าถึงทางร้านแล้ว ให้ลูกค้าติดต่อแอดมินเพื่อขอเงินคืน (ตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้ในขั้นตอนที่ 1 และหากมีค่าบริการการโอนเงินต่างธนาคาร ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการของธนาคาร)

ลู ก ค้ า ไ ด้ รั บ เ งิ น คื น

S L E N Z A

Dietary Supplement Product

ปุ่มแอดติดต่อไลน์

LINE : @SLENZA
สำหรับมือถือกดปุ่ม ADD LINE ได้เลย