เกี่ยวกับเรา * Slenza

product top main shadow ลดความอยากอาหาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ SLENZA

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Slenza ผลิตโดย บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด จัดจำหน่ายโดย Slenza Group

 

M I S S I O N

จ ำ ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ ป ล อ ด ภ ัย

ผลิตภัณฑ์ SLENZA ปลอดภัย มี อย. ไม่มีผลข้างเคียงหลังจากรับประทาน ไม่ใส่สารอันตรายกับร่างกาย และที่สำคัญมั่นใจได้ว่าหลังจากหยุดรับประทาน จะไม่มีโยโย่เอฟเฟค

จ ำ ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ เ ห็ น ผ ล จ ริ ง

ผลิตภัณฑ์ SLENZA มุ่งเน้นเรื่องการลดน้ำหนักที่เห็นผลจริง โดยส่วนประกอบหลักทุกตัว นำเข้ามาจากแหล่งที่ดีที่สุด โดยไม่เน้นใช้ส่วนประกอบราคาถูก และขายในราคาแพง

จ ำ ห น่ า ย โ ด ย ใ ส่ ใ จ
ลู ก ค้ า เ ป็ น ส ำ คั ญ

ผลิตภัณฑ์ SLENZA ใส่ใจลูกค้า แม้ว่าจะดื้อยาขนาดไหน เรามีขนาดทดลอง 1 แคปซูล 1 บาทเผื่อแก้ปัญหาการสิ้นเปลืองเงินในการซื้อกล่องใหญ่แล้วไม่ได้ผล และมีขั้นตอนการคืนเงินที่ชัดเจน